Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Spółki STO-ZAP

Preambuła

Mając na uwadze, że Spółka STO-ZAP Sp. z o.o. w sposób odpowiedzialny, transparentny oraz zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą, oraz że  Spółka STO-ZAP oczekuje stosowania podobnych postaw i standardów od wszystkich swoich Partnerów biznesowych w ramach współpracy, tworzy się Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych Spółki STO-ZAP Sp. z o.o.§ 1. Definicje i skróty

Spółka – Spółka STO-ZAP Sp. z o.o.

Grupa Azoty S.A. – spółka dominująca w Grupie Azoty z siedzibą w Tarnowie.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty – grupa kapitałowa, jeden organizm gospodarczy nieposiadający własnej osobowości prawnej, który tworzą Grupa Azoty S.A. oraz autonomiczne prawnie spółki powiązane poprzez podporządkowanie kapitałowe lub organizacyjne Grupie Azoty S.A. i przez nią kontrolowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

GA ZAP – spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Kierownictwo – Prezes Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Kodeks etyki – Kodeks postępowania etycznego Spółki STO-ZAP Sp. z o.o.

Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych – niniejszy Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych Spółki STO-ZAP Sp. z o.o.

Korupcja – obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie w sposób bezpośredni lub pośredni Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej, dla siebie lub innej osoby, a także przyjmowanie propozycji lub obietnicy za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu czynności służbowej (w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej).

Korzyść majątkowa – przedmioty lub działania, które prowadzą do uzyskania jakichkolwiek nienależnych lub nieuzasadnionych przysporzeń o charakterze majątkowym (których wartość da się wyrazić w pieniądzu) dla siebie lub dla innej osoby, m.in. prezenty, posiłki, zaproszenia na wydarzenia sportowe czy kulturalne, darowizna, zwolnienie z długu czy wygranie przetargu.

Korzyść osobista – nienależne lub nieuzasadnione przysporzenia o charakterze niemajątkowym polepszające sytuację osoby lub innych osób z nią powiązanych, m.in. obietnica zatrudnienia danej osoby czy awansu dla osoby najbliższej, zagraniczne stypendium, odznaczenie orderem czy kontakty seksualne.

Koordynator ds. zarządzania zgodnością – wyznaczona przez Zarząd Spółki osoba odpowiedzialna m.in. za prowadzenie lub koordynowanie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w sprawie zgłaszanych nieprawidłowości lub nadużyć.

Partner biznesowy – każdy kontrahent (tj. dostawca, usługodawca lub odbiorca produktów lub usług spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty), reprezentant (tj. podmiot lub osoba reprezentująca Spółkę lub Grupę Kapitałową Grupa Azoty w kontaktach z kontrahentami lub organami państwa, np. konsultant, kancelaria prawnicza), pośrednik (tj. podmiot lub osoba, która wspiera Spółkę lub Grupę Kapitałową Grupę Azoty w pozyskiwaniu kontrahentów lub sprzedaje produkty lub usługi w imieniu Spółki lub Grupy Kapitałowej Grupa Azoty) lub inny podmiot, z którym Spółka lub Grupa Kapitałowa Grupa Azoty mają jakąkolwiek relację biznesową.

Polityka prezentowa – Polityka wręczania i przyjmowania prezentów w Spółce STO-ZAP Sp. z o.o.

Polityka zgłaszania nieprawidłowości – Polityka zgłaszania nieprawidłowości w Spółce STOZAP Sp. z o.o. 

Pracownik – Kierownictwo oraz każda osoba zatrudniona przez GA ZAP bez względu na podstawę i wymiar zatrudnienia, w tym na podstawie umowy o pracę, osoba odbywająca staż, praktyki zawodowe, wolontariusz bądź też osoba współpracująca ze spółką na podstawie innej umowy, np. umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menadżerskiego itd.

Prezes – Prezes Zarządu Spółki nadzorujący Koordynatora ds. zarzadzania zgodnością.

Sankcje – sankcje gospodarcze, handlowe lub finansowe lub postanowienia prawa, przepisy lub środki ograniczające przyjęte, narzucone, nałożone lub egzekwowane przez Władze Nakładające Sankcje.

Władze Nakładające Sankcje – Rząd Norwegii, Rząd Stanów Zjednoczonych, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Wielka Brytania, Polska i Rząd Polski, Francja i Rząd Francuski, Wielkie Księstwo Luksemburga i Rząd Luksemburski oraz właściwe instytucje i agencje rządowe któregokolwiek z wymienionych wyżej podmiotów.

 

§ 2. Cel Kodeksu postępowania dla Partnerów biznesowych
 1. Celem Kodeksu postępowania dla Partnerów biznesowych jest przedstawienie standardów oraz zasad prowadzenia działalności przez Partnerów biznesowych, których przestrzegania oczekuje Spółka. Są to podstawowe wymagania wobec Partnerów biznesowych, przede wszystkim w zakresie poszanowania praw człowieka, zasad i przepisów prawa pracy, ochrony środowiska, ochrony konkurencji i konsumentów, jak również zasad uczciwości i przejrzystości w prowadzonej działalności.
 2. Dla osiągnięcia wskazanego celu, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje Partnerom biznesowym do zapoznania się Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych. Reguły zawarte w tym Kodeksie powinny stanowić fundament współpracy Partnerów biznesowych ze Spółką, która to współpraca będzie oparta na partnerstwie, wzajemnym szacunku i zaufaniu.

§ 3. Zasady i wartości stosowane przez Spółkę
 1. Fundamentem wszelkich działań oraz elementem strategii Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób odpowiedzialny – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Spółka minimalizuje oddziaływanie na otoczenie (środowisko naturalne), doskonali systemy zarządzania, prowadzi otwartą politykę informacyjną i dialog ze społecznością lokalną oraz dba o bezpieczeństwo Pracowników.
 2. Spółka prowadzi działalność w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, a także z poszanowaniem zasad i zwyczajów handlowych.
 3. Spółka efektywnie przeciwdziała dyskryminacji w sferze zatrudnienia, eliminuje przypadki łamania praw człowieka, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przeciwdziała Korupcji oraz dba o ochronę środowiska naturalnego.
 4. Spółka prowadzi działalność w oparciu o wartości szczegółowo opisane w Kodeksie etyki:  Gospodarność, Profesjonalizm, Współpracę, Szacunek i Transparentność.
 5. Do przestrzegania tych, a także innych wartości określonych w Kodeksie etyki zobowiązani są wszyscy Pracownicy Spółki, w tym Kierownictwo, a także Partnerzy biznesowi, wspólnicy oraz pozostali interesariusze.

§ 4. Reguły postępowania dla Partnera biznesowego

Mając na uwadze wskazane zasady i wartości, Partner biznesowy jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania wszelkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa w całym łańcuchu dostaw w ramach prowadzonej działalności,
 2. przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania ich łamaniu w całym łańcuchu dostaw w ramach prowadzonej działalności,
 3. niebrania udziału w procederze Korupcji (bez znaczenia na jej formę lub rodzaj) zgodnie z zasadą „Zero tolerancji dla Korupcji”,
 4. niefinansowania partii politycznych i ich przedstawicieli, oraz kandydatów na stanowiska publiczne,
 5. respektowania reguł oraz zasad wręczania prezentów Pracownikom Spółki,
 6. prowadzenia działalności sponsoringowej w sposób transparentny, który nie może mieć na celu chęci uzyskania Korzyści majątkowej lub Korzyści osobistej,
 7. przestrzegania zasad uczciwej konkurencji (w tym przepisów prawa ochrony konkurencji),
 8. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 9. unikania wszelkich sytuacji konfliktu interesów (w tym potencjalnego),
 10. traktowania ludzi uczciwie, z szacunkiem i poszanowaniem ich godności,
 11. przestrzegania podstawowych praw pracowniczych, w szczególności dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także zapewnianie pracownikom prawa do zrzeszania i organizowania się,
 12. niedyskryminacji pracowników,
 13. niezatrudniania dzieci i niekorzystania z ich pracy,
 14. niestosowania pracy niewolniczej i przymusowej,
 15. dbania o ochronę środowiska naturalnego, w tym minimalizowania negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, co powinno polegać przede wszystkim na:
  1. stosowaniu racjonalnego systemu zarządzania środowiskiem naturalnym,
  2. posiadaniu aktualnych wymaganych prawem pozwoleń i koncesji na prowadzenie działalności,
  3. dopełnianiu wszelkich obowiązków rejestracyjnych,
  4. minimalizowaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby,
  5. zmniejszaniu ryzyka środowiskowego poprzez podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych oraz interwencyjnych,
  6. korzystaniu z zasobów naturalnych w sposób oszczędny, z poszanowaniem prawa innych podmiotów do używania tych samych zasobów.
 16. unikania stosowania surowców, produktów i materiałów pochodzących ze stref konfliktu,
 17. propagowania reguł postępowania określonych w Kodeksie postępowania dla Partnerów biznesowych wśród własnych partnerów biznesowych.

§ 5. Oczekiwania Spółki i sygnalizowanie nieprawidłowości
 1. Spółka oczekuje, że Partner biznesowy jest zaangażowany w przestrzeganie wskazanych reguł postępowania oraz standardów etycznych, co najmniej w zakresie określonym w Kodeksie postępowania dla Partnerów biznesowych lub równoważnym.
 2. Spółka oczekuje, że Partner biznesowy będzie stosował wobec swoich partnerów biznesowych co najmniej takie same reguły oraz standardy etyczne, jak te określone w Kodeksie postępowania dla Partnerów biznesowych.
 3. Spółka posiada system zgłaszania nieprawidłowości. Chroni także sygnalistów, tj. osoby, które w dobrej wierze dokonują zgłoszenia (potencjalnej) nieprawidłowości. Sygnalistą może być każdy, w tym Pracownik czy Partner biznesowy. Informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu nieprawidłowości w działalności Spółki należy kierować do Koordynatora ds. zarządzania zgodnością za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sygnalista@stozap.pl, lub pod numerem telefonu: +48 81 473-12-82, lub do Prezesa Zarządu pod numerem tel. +48 81 473-12-80.

 

(ostatnia zmiana: 03.01.2022 r.)