Kodeks postępowania etycznego Spółki STO-ZAP Sp. z o.o.

Wprowadzenie

Dla Spółki STO-ZAP Sp. z o.o. priorytetem jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i godny zaufania. Chcemy, aby nasze otoczenie postrzegało nas w taki właśnie sposób. Naszą ambicją jest być podmiotem, który w sposób otwarty i precyzyjny komunikuje przyjęte przez siebie wartości i zasady postępowania.

Pożądane przez nas postawy i sposób działania zdecydowaliśmy się zawrzeć w niniejszym kodeksie. Dokument ten określa kierunek naszych działań służących kształtowaniu postaw pracowniczych, a także oddziaływaniu na sposób budowania relacji z otoczeniem, w którym nasza organizacja funkcjonuje. Przede wszystkim jest ona jednak naszym zobowiązaniem, o którym chcemy pamiętać każdego dnia.

W dokumencie tym podkreślamy to, czego należy oczekiwać od sposobu postępowania pracowników Spółki STO-ZAP Sp. z o.o. Wszystkie zawarte w nim deklaracje, traktujemy z najwyższą powagą i przyjmujemy na siebie zobowiązanie do tego, aby to jak działamy odpowiadało w pełni temu, o czym mówi kodeks postępowania etycznego Spółki. Niniejszym udostępniamy go do wiadomości wszystkim naszym interesariuszom.

Kodeks postępowania etycznego Spółki STO-ZAP Sp. z o.o. adresowany jest do wszystkich zatrudnionych w Spółce niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, formy zawartej umowy, wymiaru etatu i zakresu powierzonej odpowiedzialności.

Postanowienia kodeksu kierujemy ponadto do naszych klientów, partnerów biznesowych, udziałowców oraz pozostałych interesariuszy działających w otoczeniu Spółki. Wskazując w kodeksie zasady, którymi się kierujemy, jesteśmy jednocześnie przekonani, że współpracujące z nami podmioty zewnętrzne w pełni uszanują nasze przywiązanie do treści i ducha kodeksu postępowania etycznego Spółki STO-ZAP Sp. z o.o.

Definicje

Kodeks etyki – Kodeks postępowania etycznego w Spółce.

Interesariusz – podmiot (osoba, społeczność instytucja, organizacja, urząd), który może wpływać na przedsiębiorstwo lub pozostaje pod wpływem jego działalności.

Informacja poufna – informacja określona w sposób precyzyjny, informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych.

Tajemnica przedsiębiorstwa – nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., poz. 1503 ze zm.).

Dane osobowe dane w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, a także dane tzw. Dane wrażliwe o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, religijnych, filozoficznych, wyznaniu, przynależności do partii lub związku, stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, mandatach i innych orzeczeniach wydanych w postepowaniu przed sądem lub urzędem, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).

Spółka – Spółka STO-ZAP Sp. z o.o.

Wartości Spółki

Kodeks postępowania etycznego Spółki definiuje i określa wartości naszej organizacji. Mają one charakter ogólnych reguł postępowania, z których wynikają szczegółowe wymagania określone w dalszej części tego dokumentu. Wartości Spółki stanowią dla nas drogowskaz mający zastosowanie, w przypadku, gdy konkretna sytuacja nie znajduje bezpośrednio odzwierciedlenia w postanowieniach kodeksowych. Traktujemy je ponadto, jako deklarację w stosunku do naszych interesariuszy, wskazującą na to, co jest ważne dla Spółki  i o czym zawsze pamiętamy budując relacje z naszymi pracownikami i otoczeniem zewnętrznym. Są one jednocześnie naszym zobowiązaniem do ciągłego rozwoju oraz aktywnego kształtowania kultury organizacyjnej, w tym jej wymiaru etycznego.

Wartości Spółki to:

Gospodarność – Gospodarność oznacza dla nas oparte na zasadach rachunku ekonomicznego oraz odpowiedzialne dysponowanie aktywami materialnymi i niematerialnymi znajdującymi się w posiadaniu Spółki. Wszystkimi aktywami dysponujemy w sposób zapewniający maksymalizowanie korzyści zarówno po stronie udziałowców, jak i pozostałych interesariuszy.

Odpowiedzialność  – oznacza dla nas kierowanie się we wszystkich działaniach troską o bezpieczeństwo i dobrostan pracowników, klientów i innych ludzi, na których nasze działania mogą mieć wpływ, o stan środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy, a także dbałością o powierzone zasoby materialne i niematerialne.

Profesjonalizm – Dbamy o to, aby podejście do zarządzania organizacją, standardy działania i systemu kontroli były dobrze zaprojektowane, efektywne i  zapewniały realizację naszej strategii biznesowej. Profesjonalizm to postawa, która oznacza dla nas wymóg najwyższej staranności, wykorzystywania posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji biznesowych.

Współpraca – Przez współpracę rozumiemy kształtowanie wzajemnych relacji tak, aby maksymalizować korzyści po stronie Spółki przy jednoczesnym uwzględnianiu i poszanowaniu interesów drugiej strony. Oznacza ona dla nas komunikację skierowaną na osiąganie porozumienia, budowanie zaufania i realizowanie wspólnych celów.

Szacunek – Wyraża się w nie podejmowaniu działań czy decyzji oraz nie formułowaniu wypowiedzi, które naruszają godność innej osoby. Oznacza to dla nas obowiązek poszanowania dla narodowości, rasy, płci, wieku, niepełnosprawności, religii, orientacji politycznej oraz seksualnej, a także dla  zróżnicowanych poglądów i opinii.

Transparentność – Oznacza dla nas otwarte komunikowanie zarówno naszych decyzji, podejmowanych działań i związanych z nimi przesłanek, jak również oczekiwań i wymogów stawianych przez Spółkę. Postawę tą przyjmujemy we wszystkich obszarach naszej działalności, z wyjątkiem tych, które ze względów biznesowych lub z uwagi na wymogi przepisów prawa muszą pozostać niejawne.

 

Część I
WARTOŚCI I ZASADY ETYCZNE PROWADZENIA BIZNESU PRZEZ SPÓŁKĘ

1. Ogólne zasady i zakres obowiązywania

Wartości i zasady etyczne prowadzenia biznesu przyjęte przez Spółkę to katalog standardów obowiązujących w sferze zachowań biznesowych i etycznych, które odnoszą się do kluczowych interesariuszy: pracowników, udziałowców, partnerów biznesowych, społeczności lokalnych.

Wartości i zasady etyczne prowadzenia biznesu w Spółce definiują również zbiór wspólnych wartości i celów, które służyć mają wzmocnieniu wizerunku Spółki jako przedsiębiorcy odpowiedzialnego społecznie, funkcjonującego w oparciu o profesjonalizm i wysoką kulturę osobistą pracowników, a także szacunek względem siebie nawzajem i całego otoczenia. Wyznaczają one również standardy obowiązujące wszystkich partnerów, z którymi Spółka utrzymuje relacje biznesowe.

Fundamentem działalności i elementem strategii Spółki jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności.  Spółka minimalizuje oddziaływanie na otoczenie, doskonali systemy zarządzania, prowadzi otwartą politykę informacyjną i dialog ze społecznością lokalną, dba o bezpieczeństwo pracowników oraz otoczenie firmy.

 

2. Przestrzeganie prawa

Spółka we wszystkich obszarach prowadzonej przez siebie działalności stosuje się do ustaw, rozporządzeń oraz innych obowiązujących przepisów prawa karnego, prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowego. Przestrzegamy regulacji branżowych oraz przepisów o charakterze lokalnym. Stosujemy się do decyzji wydawanych przez uprawnione urzędy działające na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

3. Postępowanie wobec interesariuszy

Jesteśmy podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, stąd jedną z naszych ambicji pozostaje zasłużyć na miano dobrego partnera w relacjach ze wszystkimi podmiotami, które tworzą nasz łańcuch wartości.

3.1. Klient naszym partnerem w biznesie

Klienci to jedni z najważniejszych partnerów biznesowych Spółki. Wspólnie z nimi tworzymy wartość naszego przedsiębiorstwa, umożliwiając jednocześnie realizację celów biznesowych założonych przez naszych klientów. Wiedząc, jak ważni są dla naszego funkcjonowania w perspektywie krótko i długoterminowej, stawiamy przed wszystkimi naszymi pracownikami obowiązek dbałości o dobro każdego klienta. Chcemy budować nasze relacje na zasadzie partnerstwa. Powinna ona przyświecać naszym rozmowom o oczekiwaniach klienta w zakresie oferowanych mu produktów, jakości obsługi, a także celów, jakie sobie stawiają oraz kierunków ich rozwoju. Podejmujemy starania, aby poznawać je w jak największym stopniu, dostosowywać się do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych a w konsekwencji zdobywać i umacniać ich zaufanie.

Nasze podejście w zakresie realizacji z klientami przejawia się w następujących zasadach:

 • W relacjach handlowych dotrzymujemy danego słowa.
 • Zapewniamy klientom dostęp do wyrobów spełniających najwyższe standardy jakościowe przy uwzględnieniu cen umożliwiający osiąganie korzyści przez każdą ze stron.
 • Aktywnie poznajemy potrzeby naszych klientów i wychodzimy im naprzeciw, dostosowując do nich naszą ofertę i starając się wspierać ich w rozwiązywaniu problemów, jakie napotykają w ramach swojej działalności.
 • Kładziemy nacisk na budowanie transparentnych i opartych na profesjonalizmie relacji naszych pracowników, w tym w szczególności przedstawicieli handlowych, z klientami.
 • Udzielamy pełnej informacji na temat naszych produktów, ich właściwości i przeznaczenia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub podlegających ochronie w myśl przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Udzielamy jedynie rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji na temat naszych produktów.
 • Edukujemy i aktywnie budujemy wiedzę i świadomość produktową klientów w zakresie optymalnego pod względem ekonomicznym i bezpiecznego używania naszych produktów.
 • Reklamacje i uwagi krytyczne ze strony klientów wyjaśniamy każdorazowo w dobrej wierze, mając na względzie ich uprawniony interes. Każdorazowo, analizujemy ich przyczyny, inicjujemy i wdrażamy rozwiązania służące wyeliminowaniu podobnych sytuacji w przyszłości.

3.2. Dostawcy i podmioty współpracujące kluczowym elementem łańcucha wartości.

Mamy pełną świadomość znaczenia, jakie musimy przykładać do ciągłego dotrzymywania najwyższych standardów w zakresie produktów i usług dostarczanych naszym klientom. Aby było to możliwe nasze relacje z dostawcami i pozostałymi partnerami biznesowymi muszą opierać się na uczciwości, transparentności, profesjonalizmie i wzajemnym szacunku. Stoimy na stanowisku, że współpraca oparta na tych właśnie zasadach, pozwoli wszystkim podmiotom tworzącym łańcuch wartości rozwijać się w sposób zrównoważony, zapewniając jednocześnie spełnianie oczekiwań odbiorców wszystkich naszych produktów.

Współpracę z partnerami biznesowymi, w tym dostawcami, opieramy na poniższych zasadach:

 • Dokonując wyboru podmiotu, z którym chcemy nawiązać współpracę, przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych, a także mamy na względzie potrzebę spełniania oczekiwań naszych klientów.
 • Dostawcom ubiegającym się o nawiązanie współpracy zapewniamy dostęp do rzetelnej informacji.
 • Dokładamy najwyższej staranności dla zapewnienia ochrony informacji przekazywanych nam przez naszych dostawców i pozostałych partnerów biznesowych.
 • Poważnie traktujemy nasze deklaracje. Dotrzymujemy przyjętych zobowiązań, wywiązujemy się z nich terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami handlowymi.
 • Oceniamy wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych i biznesowych, a uwagi dotyczące naszej współpracy przekazujemy wyłącznie w dobrej wierze.
 • Umożliwiamy zapoznanie się z przyjętymi przez nas zasadami postępowania, a także wymogami dotyczącymi zasad i warunków współpracy.
 • Analogicznej postawy oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Szczegółowe oczekiwania komunikujemy w Kodeksie dla partnerów biznesowych.

3.3. Jesteśmy dobrym członkiem społeczności

Naszą działalność prowadzimy w licznych lokalizacjach, w otoczeniu wielu zróżnicowanych społeczności. Stanowimy nieodłączny element ich rzeczywistości. Chcemy, aby nasze relacje opierały się na wzajemnym zrozumieniu uwarunkowań, w których działamy oraz na pełnym zaufaniu, co do intencji, jakie przyświecają każdej ze stron. Stawiamy na otwartą i uczciwą komunikację. Podejmujemy starania skierowane na ograniczanie skali naszych negatywnych oddziaływań, przy jednoczesnym zwiększaniu pozytywnych efektów naszych działań.

 Jako członek społeczności lokalnych kierujemy się następującymi zasadami:

 • Prezentujemy postawę otwartą i nastawioną na współpracę.
 • W naszych kontaktach z przedstawicielami społeczności lokalnych dbamy o poszanowanie ich godności i dobrego imienia.
 • W sytuacjach konfliktowych poszukujemy rozwiązań, które zapewniałyby przestrzeganie uprawnionych interesów każdej ze stron.
 • Jesteśmy wrażliwi na potrzeby naszego otoczenia.
 • Nie kierujemy się w naszych działaniach poglądami politycznymi.

3.4. Odpowiedzialnie traktujemy środowisko naturalne

Naszą powinnością jest dbałość o stan środowiska naturalnego. Jest to nasze zobowiązanie w stosunku do udziałowców, pracowników, społeczności lokalnych, a także przyszłych pokoleń. Mając to na względzie, podejmujemy starania, aby rozwijać się w sposób zrównoważony, zakładający pełne poszanowanie dla środowiska.

Jako podmiot, dla którego środowisko naturalne stanowi istotną wartość, kierujemy się w naszej działalności następującymi zasadami:

 • Przestrzegamy wymogów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
 • Ustanowiliśmy i na bieżąco doskonalimy systemy zarządzania dotyczące zagadnienia ochrony środowiska.
 • Przeprowadzamy analizy zagrożeń dla środowiska związanych z prowadzoną przez nas działalnością, a w uzasadnionych przypadkach podejmujemy działania zaradcze.
 • Stawiamy na racjonalne gospodarowanie zasobami, które wykorzystywane są w procesach produkcyjnych.
 • Dokładamy starań, aby stosować rozwiązania technologiczne przyjazne dla środowiska naturalnego.
 • Dbamy o środowisko naturalne w miejscu pracy.
 • Podejmujemy działania edukacyjne skierowane na podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej zarówno w ramach organizacji, jak i w jej otoczeniu społecznym.
 • Optymalizujemy nasze procesy pod kątem efektywności energetycznej.
 • Podejmujemy intensywne działania zmierzające do istotnego ograniczenia naszego śladu węglowego.

 

4. Odpowiedzialność korporacyjna
4.1. Odpowiedzialność prawna

Aktywnie zarządzamy ryzykiem niezgodności z wymogami prawa odnoszącymi się do działalności Spółki.

Przestrzegamy ponadto przepisów prawa międzynarodowego dotyczących Praw Człowieka, w tym w szczególności zakazu pracy dzieci, więźniów, pracy przymusowej oraz pracy wynikającej ze zniewolenia.

4.2. Ochrona prywatności, poufności informacji i tajemnica przedsiębiorstwa

Prowadzona przez Spółkę działalność biznesowa wymaga gromadzenia i przechowywania informacji dotyczących pracowników, klientów, dostawców oraz pozostałych partnerów biznesowych. Podstawowym obowiązkiem każdego z nas jest ich bezwzględna ochrona i wykorzystanie tylko w jasno określonych i uprawnionych celach. Niedochowanie wymogów poufności informacji powierzonych pracownikom Spółki wiąże się nie tylko z konsekwencjami służbowymi. Rodzi również ryzyko wszczęcia kroków prawnych przeciwko podmiotom Spółce.

Nasze podejście do zagadnienia ochrony prywatności i poufności informacji wyraża się poprzez następujące zasady:

 • Przestrzeganie wszystkich regulacji i zasad odnoszących się do ochrony prywatności pracowników i partnerów biznesowych.
 • Udostępnianie informacji poufnych wyłącznie osobom uprawnionym.
 • Bezzwłoczne informowanie o zauważonych słabościach systemu ochrony poufności informacji.
 • Zabezpieczanie wszelkich wrażliwych danych w przypadku, gdy uzyskamy do nich dostęp w wyniku pomyłki bądź błędu pracownika.

4.3. Przejrzysta komunikacja z otoczeniem rynkowym.

W komunikacji zewnętrznej stawiamy na przekazywanie informacji rzetelnych i miarodajnych. Podejście to stosujemy zarówno w relacjach z udziałowcami, jak również mediami, potencjalnymi inwestorami, analitykami finansowymi i pozostałymi interesariuszami. Kontakty z otoczeniem rynkowym odbywają się wyłącznie za pośrednictwem upoważnionych pracowników. W zakresie komunikacji, zawsze pamiętamy o dobru firmy, jej udziałowców, wszystkich pracowników i partnerów biznesowych.

Podstawowe zasady, których przestrzegamy w komunikacji z otoczeniem rynkowym to:

 • Przekazujemy wyłącznie komunikaty zgodne ze stanem faktycznym, udostępniane terminowo i z zachowaniem zasady równego dostępu do informacji.
 • Komunikujemy się w sposób profesjonalny, prezentując postawę nastawianą na merytoryczną współpracę i budowę dobrych relacji.
 • Kontakt z mediami utrzymujemy wyłącznie za pośrednictwem osób odpowiedzialnych.

4.3.1. Relacje z udziałowcami

Efektywne połączenie wartości materialnych z niematerialnymi stanowi o wartości przedsiębiorstwa, przyczyniając się do budowania i ciągłego rozwijania kompetencji. Dlatego też Spółka w relacjach z udziałowcami koncentruje się na:

 • Budowaniu świadomych, solidarnych i stabilnych relacji z inwestorami instytucjonalnymi i brokerami.
 • Dostarczaniu udziałowcom rzetelnej informacji na temat realizowanej strategii i stanu finansów Spółki.

4.4. Zarządzamy zagadnieniem konfliktu interesów

Szanujemy prawo naszych pracowników do podejmowania własnych, niezależnych decyzji w sferze osobistej, finansowej czy politycznej. Obowiązkiem pracowników jest jednak unikanie sytuacji mogących być przyczyną konfliktu interesów. Konflikt interesów ma miejsce, kiedy pracownik podejmując działania przynoszące korzyść jemu bądź innej osobie czy podmiotowi wobec którego ma zobowiązania rodzinne, służbowe czy biznesowe, szkodzi jednocześnie interesowi Spółki.

Każdy pracownik ma obowiązek realizować powierzone mu zadania z uwzględnieniem interesu Spółki, a także z zachowaniem zasad i procedur ustanowionych w naszej organizacji. Decyzje o charakterze biznesowym podejmujemy bezstronnie, mając w każdym przypadku na względzie dobro i interes przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wszelkie formy zachować korupcyjnych są bezwzględnie zabronione.

4.5. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

postawy pracowników poprzez szkolenia. Dzielimy się najlepszymi praktykami oraz monitorujemy stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. Chcemy, aby każdy z nas stanowił wzór bezpiecznego postępowania dla innych, a każde zaobserwowane zachowanie stanowiące przykład ignorowania zasad BHP spotykało się z natychmiastową reakcją.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy mamy na względzie następujące zasady:

 • Bezwzględnie przestrzegamy wszystkich ustanowionych norm i zasad BHP.
 • W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu postępujemy w sposób zgodny z przyjętymi instrukcjami.
 • Bierzemy udział w szkoleniach i innych formach dzielenia się wiedzą z zakresu BHP.
 • Dbamy o bezpieczeństwo osób trzecich znajdujących się na terenie lokalizacji zajmowanych przez Spółkę.
 • Zgłaszamy wszystkie zaobserwowane przypadki mogące powodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

             

Część II
WARTOŚCI I ZASADY ETYCZNE I POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

1. Ogólne zasady i zakres obowiązywania

Źródłem naszego sukcesu, oprócz działań zapewniających najwyższą jakość produktów i usług, jest uczciwość wobec interesariuszy, przejrzystość działania oraz troska o pracowników i środowisko. Wszystko to stanowić ma o odpowiedzialnym podejściu do kierowania Spółką Wprowadzenie i funkcjonowanie Kodeksu postępowania etycznego Spółki świadczyć ma o poczuciu odpowiedzialności za prowadzony biznes.

Wartości i zasady etyczne postępowanie pracowników Spółki wskazują na pożądane  i niepożądane postawy i zachowania pracowników . Wartości i zasady etyczne postępowania pracowników Spółki obowiązują wszystkich jej pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy, a także formy zatrudnienia.

2. Przestrzeganie prawa

Mienie przedsiębiorstwa służy każdemu z nas do realizacji powierzonych zadań, a Spółce do osiągania przyjętych celów biznesowych. Troska o jego ochronę i odpowiednie użytkowanie jest naszym obowiązkiem. Niedbalstwo, marnotrawstwo czy kradzież naszych zasobów mają bezpośredni wpływ na wyniki firmy. Ważnym aktywem naszej firmy jest również własność intelektualna. Jej ochrona ma kluczowe znaczenie dla budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku. Nasze  doświadczenie nabyte w związku z prowadzoną działalnością stanowią ważny czynnik obecności rynkowej w długim terminie.

Mając na uwadze wagę mienia firmy i jej własności intelektualnych stosujemy następujące zasady:

 • Troszczymy się o mienie przedsiębiorstwa, zabezpieczmy ją przed zniszczeniem, utratą wartości lub kradzieżą.
 • Korzystając z udostępnionego nam mienia przedsiębiorstwa dbamy o nie z najwyższą starannością.
 • Używamy powierzonych zasobów przedsiębiorstwa w celach służbowych. Nie wykorzystujemy własności przedsiębiorstwa do osiągania osobistych korzyści.
 • Chronimy własność intelektualną naszego przedsiębiorstwa.
 • Używamy logo naszej firmy i jej znaków towarowych jedynie w uprawniony sposób.
 • Szanujemy prawo do własności intelektualnej innych podmiotów. Nie używamy w sposób nieuprawniony i nieuczciwy cudzej własności intelektualnej.
 • Korzystamy jedynie z licencjonowanego oprogramowania na komputerach służbowych.

3. Relacje wewnętrzne
3.1 Postępujemy etycznie

We wzajemnych relacjach oraz w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym, wszyscy pracownicy Spółki przyjmują na siebie zobowiązanie do przestrzegania następujących zasad etycznego postępowania:

 • Dotrzymujemy danego słowa.
 • Jesteśmy uczciwi. To, co mówimy pozostaje w zgodności z tym, jak działamy.
 • Wszystkich traktujemy z pełnym poszanowaniem dla ich godności.
 • Z mienia i informacji oddanych nam do dyspozycji korzystamy wyłącznie w sposób uprawniony.

3.2 Atmosfera pracy

W pracy spędzamy każdego dnia wiele godzin. Wszystkim nam zależy na tym, aby panowała tu dobra atmosfera. Kładziemy nacisk na współdziałanie, wzajemne zaufanie i szacunek. Chcemy, aby atmosfera pracy, służyła kreatywnemu i efektywnemu funkcjonowaniu całej naszej organizacji.

Zdając sobie sprawę z wagi pozytywnej atmosfery pracy kierujemy się następującymi zasadami:

 • Relacje wewnątrz firmy budujemy w oparciu o wzajemny szacunek i wysoką kulturę osobistą.
 • Przeciwstawiamy się zachowaniom prowadzącym do konfliktów i zakłócających atmosferę pracy.
 • Nie dopuszczamy się zachowań będących przejawami dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym, religijnym, seksualnym, związanym z wiekiem lub płcią.
 • Przeciwstawiamy się i nie dopuszczamy się jakichkolwiek form molestowania i mobbingu.
 • Nie wykorzystujemy swojej pozycji w celu lub w sposób naruszający dobra osobiste innych pracowników.
 • Nie rozpowszechniamy nieprawdziwych informacji o innych pracownikach lub o Spółce.

3.3. Polityka różnorodności

Mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego społeczeństwa budujemy kulturę organizacyjną otwartą na różnorodność, która prowadzi do zwiększenia efektywności pracy i przeciwdziałania dyskryminacji.

Jednym z kluczowych sposobów na zapewnienie osiągania celów biznesowych naszej organizacji jest budowanie różnorodnych zespołów i zapewnienie wszystkim równych szans w ramach procesów rekrutacyjnych, w trakcie dokonywania oceny efektów pracy, określania ścieżek rozwoju zawodowego, podejmowania decyzji o awansie czy zmianie wysokości wynagrodzenia pracowników. Naszą intencją jest stosowanie przejrzystych kryteriów w relacjach z pracownikami, opartych na ich doświadczeniu, wynikach pracy, potencjale czy wartościach, którymi kierują się w miejscu pracy.

W Spółce stosujemy się do następujących zasad:

 • Osoby zatrudnione i ubiegające się o pracę oceniane są sprawiedliwie, przy uwzględnieniu wyłącznie kryteriów merytorycznych.
 • W sposób transparentny i zrozumiały informujemy o zakresach obowiązków oraz oczekiwaniach związanych z poszczególnymi stanowiskami.
 • Wszystkim pracownikom dajemy możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 • Decyzje dotyczące awansu zawodowego pracowników są w sposób rzetelny uzasadnione i podejmowane ze szczególną starannością.
 • Odnosimy się do siebie nawzajem z szacunkiem bez względu na zajmowane stanowisko, staż pracy czy doświadczenie.

4. Relacje z interesariuszami
4.1. Zarządzamy zagadnieniem konfliktu interesów

Każdy pracownik Spółki zobowiązany jest stosować się do następujących zasad:

 • Unikanie sytuacji mogących powodować zaistnienie lub możliwość znalezienia się w sytuacji konfliktu interesów.
 • Dokonywanie krytycznej analizy sytuacji i jej oceny z punktu widzenia wpływu na obiektywizm naszych działań czy decyzji podejmowanych w sferze zawodowej.
 • Bezzwłoczne informowanie bezpośrednich przełożonych lub Prezesa Zarządu o sytuacjach, które stanowią lub mogłyby prowadzić do zaistnienia konfliktu interesów.

4.2. Ryzyko korupcji

Zasady, którymi kierujemy się w odpowiedzi na ryzyko korupcji, to:

 • Nie proponujemy, nie wręczamy i nie obiecujemy partnerom biznesowym prezentów, korzyści pieniężnych czy usług, które miałyby wywrzeć wpływ na podejmowane przez nich decyzje biznesowe.
 • Sami nie przyjmujemy od partnerów biznesowych żadnych korzyści materialnych, które mogłyby rodzić wątpliwości co do ich wpływu na podejmowane przez nas decyzje służbowe.
  • Wszelkie podejrzenia zachowań korupcyjnych zgłaszamy bezpośredniemu przełożonemu lub Prezesowi Zarządu Spółki.

5. Społeczna odpowiedzialność

Jako pracownicy Spółki jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów zachowania proekologicznego i odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego. Społeczna odpowiedzialność jest przez nas rozumiana szeroko – jako odpowiedzialność za wszelkie nasze działania, które mogą wywierać wpływ na najbliższe otoczenie. Ze względu na charakter naszej działalności przede wszystkim:

 • Podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska i uczestnictwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.
 • W trosce o środowisko naturalne stosujemy wyłącznie przyjazne technologie, które nie przekraczają obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska.
 • Korzystamy ze swoich praw obywatelskich angażując się w działalność społeczną i polityczną, jako osoby prywatne, nie pod szyldem Spółki czy Spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Postanowienia końcowe

Znajomość postanowień kodeksu

Kodeks opracowaliśmy pamiętając o wszystkich pracownikach, a także podmiotach zewnętrznych chcących poznać przyjęte przez nas zasady postępowania. Obowiązkiem każdego pracownika Spółki jest zapoznanie się z treścią Kodeksu i przestrzeganie jego zasad.

Interesariusze i pracownicy Spółki mają prawo otrzymać wyjaśnienia, jeżeli postanowienia kodeksu są dla nich niezrozumiałe lub też mają wątpliwości co do zakresu jego stosowania. W Spółce  przyjęto zasadę, iż mają oni również prawo do zgłaszania uwag oraz proponowania zmian w treści kodeksu.

Nasze powinności

Ustanowienie kodeksu rodzi dla osób zatrudnionych w Spółce szereg powinności:

 • Postępowanie w sposób zgodny z postanowieniami kodeksu.
 • Konsultowanie bezpośrednio z Prezesem Zarządu Spółki wątpliwości dotyczących wymogów kodeksu.
 • Zgłaszanie przełożonemu lub Prezesowi Zarządu Spółki przypadków naruszeń postanowień kodeksu.
 • Wszyscy mamy obowiązek oddziaływać pozytywnie, poprzez swoje postawy i działania, na kształt kultury etycznej naszej organizacji. Kiedy dostrzegamy potrzebę uregulowania w kodeksie określonych działań służących wzmacnianiu kultury organizacyjnej Spółki porozmawiajmy o tym z bezpośrednim przełożonym lub z Prezesem Zarządu Spółki.

Szczególne zobowiązania ciążą na naszej kadrze zarządzającej i kierowniczej. Stanowić ma ona, dla wszystkich osób zatrudnionych w Spółce wzorzec postaw i zachowań. Mając to na uwadze, kodeks nakłada na nią zobowiązania do:

 • Promowania postanowień kodeksu.
 • Dawania przykładu właściwych zachowań i sposobu postępowania.
 • Informowania osób podległych i nowozatrudnionych o ustanowionych zasad postępowania.
 • Inicjowania działań służących zapobieganiu naruszeniom kodeksu.

Zgłaszanie naruszeń kodeksu

Każdy pracownik Spółki dysponuje możliwością zgłoszenia zaobserwowanego zdarzenia czy zachowania, w przypadku którego ma podejrzenie, że jest ono naruszeniem postanowień kodeksu. Jeżeli naruszenie nie jest poważne, pracownik może podjąć samodzielne działania zmierzające do jego usunięcia. W przypadku jednak, kiedy sprawa wymaga zaangażowania osób dysponujących stosowną wiedzą lub kompetencjami, podejrzenie naruszenia postanowień kodeksu powinno zostać zgłoszone bezpośredniemu przełożonemu lub Prezesowi Zarządu Spółki.

Pracownicy Spółki mogą wnioskować o zachowanie ich anonimowości przy zgłaszaniu naruszenia zasad, pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem.

Wyciąganie konsekwencji w przypadku naruszeń kodeksu

W stosunku do pracowników dopuszczających się naruszenia postanowień kodeksu wyciągane są konsekwencje zgodnie z wewnętrzną procedurą dotyczącą stosowania postanowień kodeksu postępowania etycznego Spółki.

Nad funkcjonowaniem kodeksu oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów czuwa Prezes Zarządu Spółki.

Kodeks dostępny jest na stronie internetowej www.stozap.pl, u bezpośredniego przełożonego oraz u Prezesa Zarządu Spółki.

Kodeks dostępny jest w języku polskim.

Wszystkie zgłoszenia o naruszeniu zasad etyki będą rozpatrywane z należytą starannością.

Każde naruszenie zasad niniejszego Kodeksu jest traktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować sankcjami przewidzianymi w Regulaminie Pracy, Kodeksie Pracy oraz innych przepisach.

Kodeks wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Spółki STO-ZAP Sp. z o.o.

 

(ostatnia zmiana: 03.01.2022 r.)